Ùn ứ nông sản sang Trung Quốc: Quy định thu 400.000 đồng/ngày với xe đỗ, chờ thông quan

Ùn ứ nông sản sang Trung Quốc: Quy định thu 400.000 đồng/ngày với xe đỗ, chờ thông quan

Ùn ứ nông sản sang Trung Quốc:  Quy định thu 400.000 đồng/ngày với xe đỗ, chờ thông quan

Bình luận