Trách nhiệm Bộ, ngành, địa phương ở đâu khi để việc gì cũng đến tay Thủ tướng?

Trách nhiệm Bộ, ngành, địa phương ở đâu khi để việc gì cũng đến tay Thủ tướng?

Việc Chính phủ ra chỉ đạo giải quyết vấn đề nóng là một trong những điều đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm của một Chính phủ hành động. Nhưng Chính phủ hành động mà địa phương, Bộ ngành lại “giậm chân tại chỗ” thì sẽ ý nghĩa và kết quả gì?

 

Bình luận