Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về sự suy thoái tư tưởng chính trị. Lời nói tựa ngàn cân

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về sự suy thoái tư tưởng chính trị. Lời nói tựa ngàn cân

Cụ Tổng đã lên tiếng.

"Phải khôn ngoan, phải có trình độ, phải rất giỏi. Anh hùng nhưng phải rất thông minh... Trước là bộ đội khác, bây giờ về hưu lại nói khác. Vừa rồi xảy ra còn gì nữa. Không thể để thế được!"

Bình luận