Tôn giáo có gì mà lợi dụng lật đổ chế độ?

Tôn giáo có gì mà lợi dụng lật đổ chế độ?

Dù Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Bà La Môn,… có nguồn gốc, đặc điểm, thời điểm du nhập và phát triển ở nước ta khác nhau nhưng nhìn chung các tôn giáo đều có định hướng sống “tốt đời đẹp đạo” và chưa bao giờ đi ngược lại lợi ích của quốc gia và dân tộc. Sự đóng góp của Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung trong việc giáo dục con người cũng như phát triển nền văn hóa Việt Nam là không hề nhỏ. Đây cũng là lý do mà các tôn giáo luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên và được tạo điều kiện sinh hoạt theo hệ thống giáo lý, giáo luật và quy định của pháp luật. Và rõ ràng, tín ngưỡng tôn giáo đã và đang là nhu cầu tinh thần của không ít người dân.

Bình luận