Tiêu thụ bia rượu ở Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới

Tiêu thụ bia rượu ở Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới

Ở giai đoạn 2010-2017, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng tiêu thụ rượu lớn nhất thế giới, gần 90% kể từ năm 2010.

Bình luận