Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, nhân viên y tế đến nhà dân sau 10 phút

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, nhân viên y tế đến nhà dân sau 10 phút

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, nhân viên y tế đến nhà dân sau 10 phút

Bình luận