Thủ tướng chủ trì phiên họp e-Cabinet, thông qua nghị quyết đầu tiên bằng iPad

Thủ tướng chủ trì phiên họp e-Cabinet, thông qua nghị quyết đầu tiên bằng iPad

Thủ tướng nhấn mạnh khi triển khai hệ thống này, không được để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu. "Đây là các yêu cầu mà VPCP và các cơ quan chức năng phải thực hiện. Đồng thời, rà soát, kiến nghị để sửa đổi quy định cho phù hợp với môi trường làm việc điện tử và trên không gian mạng"- người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Bình luận