TÉT: Nhìn gói bánh Trung thôi mà thèm chảy nước miếng rồi.

TÉT: Nhìn gói bánh Trung thôi mà thèm chảy nước miếng rồi.

Giải trí cuối năm. Nhìn gói bánh thôi mà chảy nước miếng rồi.
Cre : lôc club

Bình luận