Tàu Hải giám Trung Quốc tiến vào Biển Đông, Xin quý vị bình tĩnh

Houston gió bắc thổi về, mây đặc, lạnh, mạng không tải nổi những clip lớn. Có một clip 47 phút với đề tài "Tiếp Tục Cay Cú Với Sự Thành Công Của Đất Nước," đã tải 10 tiếng rồi, không thông được nên phải hủy, đợi tải lại khi trời tốt hơn. Bởi vậy, chỉ làm clip ngắn. Tàu Hải Giám của Trung Quốc vào Biển Đông, mới nắn gân nắn cốt, xin quý khán thính giả bình tĩnh.

Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng !

Bình luận