Những điều học sinh cần làm hằng ngày ở trường để tránh covid-19

Những điều học sinh cần làm hằng ngày ở trường để tránh covid-19

Dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tại Niệt Nam, các trường học các cấp kể cả mẫu giáo đều đã hoạt động trở lại, vì vậy việc giữ vệ sinh và tuân thủ các qui tắc chống dịch cần phải được tuân thủ tại trường học.

Bình luận