Nhận diện những chiêu trò phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Nhận diện những chiêu trò phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Một trong những thủ đoạn thâm độc và cực kì nguy hiểm của các thế lực thù địch phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình để chống phá cách mạng nước ta là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ, gây bất ổn cho xã hội, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân nhằm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vậy âm mưu, thủ đoạn đó như thế nào? Chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý vị và các đồng chí nhận diện những âm mưu, thủ đoạn này.

Bình luận