Người dùng điện đang bị trả đắt hơn hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Người dùng điện đang bị trả đắt hơn hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện hành, người mua điện đang phải trả nhiều hơn hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngành điện so với mức giá bán điện được Chính phủ ấn định.

Bình luận