Người đàn ông chỉ tay vào mặt lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, hỏi: "Mày công tác ở đội nào?"

Người đàn ông chỉ tay vào mặt lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, hỏi: "Mày công tác ở đội nào?"

Người đàn ông chỉ tay vào mặt lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, hỏi: "Mày công tác ở đội nào?" 

Bình luận