Ngăn chặn thông tin xuyên tạc về nhân sự Đại hội XIII

Ngăn chặn thông tin xuyên tạc về nhân sự Đại hội XIII

Chỉ còn vài tháng nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn lao đối với con đường phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng và đặt niềm tin vào Đại hội XIII. Mong rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ vừa có đức vừa có tài để lãnh đạo đất nước, mang lại cuộc sống hạnh phúc và phát triển cho nhân dân, cho đất nước.

 

Tuy nhiên, càng đến gần Đại hội thì các hoạt động chống phá của các phần tử chống đối diễn ra càng rầm rộ hơn. Đặc biệt là vấn đề nhân sự luôn trở thành trọng tâm. Từ việc nói xấu, đặt điều vu khống về các đồng chí lãnh đạo cấp cao, đến việc xuyên tạc tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ, đặc biệt là thủ đoạn dựng lên các câu chuyện về "phe cánh"…

Bình luận