Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Là một đảng Mác-xít, Lê-nin-nít cách mạng, khoa học, chân chính, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ðảng ta luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng. Ðiều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Ðảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Ðể làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Ðảng phải mạnh, toàn Ðảng tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Ðảng là việc chính, phải đặc biệt chú trọng".

Bình luận