LỊCH SỬ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT

LỊCH SỬ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT

Tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức của Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam đã có ba loại văn tự được dùng để ghi chép tiếng Việt là chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ.

Bình luận