Hải quân Việt Nam sáng tạo, tăng niên hạn thành công cho tàu.mp4

Hải quân Việt Nam sáng tạo, tăng niên hạn thành công cho tàu.mp4

Các tàu đổ bộ lớp LST-542 chiến lợi phẩm Việt Nam thu được từ kháng chiến chống Mỹ tới nay vẫn chạy tốt và hiện đại hơn phiên bản gốc nhờ khả năng nâng cấp, gia tăng niên hạn của chúng ta.

Bình luận