Xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội XIII, âm mưu phá hoại niềm tin của nhân dân với Đảng