VKS đối đáp về lá thư ông Son gửi cho gia đình xin khắc phục hậu quả