Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, công bằng, lẽ phải