Trung tướng Trần Việt Khoa: Cảnh giác để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông