Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba