Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hủy họp, thị sát vùng lũ Ninh Bình