Thiết bị giúp lính Mỹ nắm bắt chiến trường trong lòng bàn tay