Tàu Khánh Hòa đuổi tàu Hải Dương Địa Chất 8 Ngày 19/10/2019