Tạp chí Nhật Bản: Việt Nam là điểm sáng của kinh tế thế giới trong năm 2021