Sophia, robot đầu tiên có quyền công dân nói gì khi tới Việt Nam?