"Các tờ báo cần thay đổi bản thân, nếu không muốn bị gạt sang một bên"