Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và phòng chống Coivd-19