Parody: “Ukraine mong mỏi được học hỏi kinh nghiệm từ thành công kép của Việt Nam”