ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG TIẾP TỤC CÔNG PHÁ NHỮNG UNG NHỌT CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC