Ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến những vụ án nào?