'Như có Bác trong ngày đại thắng' của nghệ sĩ violin Anh Tú