'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng' được cấp phép phổ biến sau 42 năm