Người Việt chấm chung bát nước mắm, thói quen nguy hiểm cần xóa bỏ?