Người bán hàng rong tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân Covid-19