Nga công bố video trực thăng phá hủy xe bọc thép của Ukraine