Luật An ninh mạng tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức