Lũ dữ tàn phá miền tây Yên Bái, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng