Hồng Tơ xin lỗi vì đánh mất hình ảnh người của công chúng