Hơn 5.600m2 rừng phòng hộ thủy điện Đắk R'Tih đã bị hủy hoại