Học sinh bị phạt đứng giữa trời nắng vì đi học sớm 15 phút