Hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ hy sinh khi đi cứu hộ Rào Trăng 3