Hiện trường vụ rơi máy bay ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc