HĐXX nhận định hành vi phạm tội của ông Nguyễn Bắc Son