Gia Cát Lượng đưa ra 2 lời tiên tri kỳ lạ, chuẩn xác sau hàng nghìn năm