GDP Việt Nam vượt Singapore nhanh hơn chuyên gia Singapore nghĩ