Fitch Solutions: Điều gì khiến Ấn Độ lựa chọn đầu tư KCN dược phẩm 500 triệu USD ở Việt Nam