Đoàn kết, thống nhất lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2017