Diplomat: “Không có gì là không thể đối với mối quan hệ Việt – Mỹ”